Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP.
Konkurs nr 1.2_3

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Działania 1.2 w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.):

1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą;
2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach;
4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R;
5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi 6.500.700 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 40 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi 1.000.000 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2012 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 29 listopada 2011r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.30 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 29 listopada 2011r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.02.2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6
parter, pokój nr 006

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu, w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007–2013/Działanie nr 1.2/ Konkurs nr 1.2_3". Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8b) i 8c) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 29 listopada 2011 r.).


XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 236
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: ewa.czaja@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 230


Więcej informacji:

Agencji Rozwoju Pomorza


01.12.2011

view szablon artykułu

// ]]>