Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

 

Stan wdrażania RPO WP 2007-2013
 

OP 1 Rozwój i innowacje w MŚP

926 zrealizowanych projektów

ponad 7 tys. udzielonych pożyczek i poręczeń

ponad 3 100 utworzonych miejsc pracy

17 projektów z zakresu infrastruktury dla przedsiębiorstw innowacyjnych (m.in. Słupski Inkubator Technologiczny)

15 projektów wspierających rozwój klastrów (m.in. Pomorski Klaster ICT)

OP 2 Społeczeństwo wiedzy

44 zrealizowane projekty

60 tys. studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów

7 pomorskich uczelni wyższych doposażonych w sprzęt naukowo- dydaktyczny (Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Pomorska w Słupsku)

23 projekty z zakresu wsparcia dla usług i infrastruktury tworzącej podstawy społeczeństwa informacyjnego (e-policja, e-pacjent, e-szkoła)

124 tys. osób, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu

OP 3 Funkcje miejskie i metropolitalne

29 zrealizowanych projektów

11 projektów z zakresu rozwoju i integracji transportu zbiorowego

98 sztuk zakupionego taboru publicznego transportu zbiorowego
-64 autobusy;
-28 trolejbusów;
-6 szynobusów;


349 ha zrewitalizowanych obszarów miast

50 000 mieszkańców objętych projektami rewitalizacyjnymi

Projekty rewitalizacyjne: Gdańsk (Dolne Miasto, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz, Letnica), Słupsk, Tczew, Wejherowo, Lębork;

OP 4 Regionalny system transportowy

66 zrealizowanych projektów

52 projekty dotyczące rozwoju regionalnej infrastruktury
drogowej


190 km wybudowanych/przebudowanych dróg (m.in. drogi wojewódzkie nr 211, 210, 202, 213, 218, 222, 240, 515,519,522)

8 projektów dotyczących regionalnej infrastruktury kolejowej

141 km wybudowanych /przebudowanych linii kolejowych

OP 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

94 zrealizowane projekty

5 projektów z zakresu gospodarki odpadami

9 projektów z zakresu gospodarki wodnej

ponad 44 tys. osób zabezpieczonych przed powodzią

52 projekty termomodernizacyjne

26 projektów z zakresu energetyki opartej na źródłach odnawialnych

OP 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe

13 projektów dotyczących infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny (m.in. budowa przystani jachtowej w Sopocie, rekonstrukcja faktorii handlowej w Pruszcze Gdańskim, budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim)

6 projektów dotyczących systemu informacji i promocji turystycznej

15 wybudowanych/przebudowanych/ doposażonych punktów informacji turystycznej

13 projektów dotyczących wsparcia obiektów dziedzictwa kulturowego
Centrum św. Jana, Żuławski Park Historyczny, Twierdza Wisłoujście, Pomorska Kraina w Kratę (Swołowo), Grodzisko w Sopocie, Katedra w Oliwie;

OP 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa

12 projektów z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia (Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, Copernicus Podmiot Leczniczy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne)

543 sztuki zakupionej/ zmodernizowanej specjalistycznej aparatury medycznej

228 255 pacjentów korzystających z infrastruktury instytucji ochrony zdrowia objętych wsparciem

11 projektów z zakresu zintegrowanego systemu ratownictwa

96 sztuk zakupionego sprzętu dla potrzeb systemu ratownictwa
(m.in. aparat EKG na wózku, wózki inwalidzkie, stoliki zabiegowe, wózki resuscytacyjne)


107 zakupionych środków transportu dla potrzeb systemu
ratownictwa (m. in. skutery wodne, łodzie, kajaki ratownicze, ambulanse pogotowia)

OP 8 Lokalna infrastruktura podstawowa

43 projekty dotyczące lokalnej infrastruktury drogowej w tym: 27 projektów realizowanych przez gminy, 16 projektów realizowanych przez powiaty

150 km wybudowanych /przebudowanych dróg

79 projektów dotyczących lokalnej infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy (m.in. uzbrojenie terenów, ścieżki rowerowe, projekty rewitalizacyjne)

79 projektów dotyczących lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w tym:

68 projektów dotyczących budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej

58 143 osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów

OP 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

217 zrealizowane projekty

60 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturowej

Ponad 9000 uczniów korzystających z infrastruktury edukacyjnej i społeczno-edukacyjnej


44 placówki wyposażone w sprzęt medyczny w wyniku realizacji projektów

754 sztuk zakupionego/ zmodernizowanego sprzętu medycznego

OP 10 Pomoc techniczna

39 zrealizowanych projektów

19 projektów na przygotowanie dokumentacji

 

 

 

// ]]>