Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla działania 1.2

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.
Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Działania 1.2 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.):

 

1) "Nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą",
2) "Wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych",
3) "Wparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach",
4) "Wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R",
5) "Wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych".

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 1.2 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada2008 r.).

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.2_1 wynosi 27 138 779,96 PLN.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.2_1 w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na doradztwo wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. W przypadku udzielenia pomocy na zasadach de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw i 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu dla Działania 1.2 co do zasady wynosi 2 000 000 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 28.11.2008 r. do 30.01.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.01.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

 

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl 

 
28.11.2008
view szablon artykułu

// ]]>