Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla Poddziałania 1.1.1

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jako Instytucja Pośrednicząca 2 Stopnia (IP2) dla Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 - Konkurs nr 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa.
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.):

1. "Budowa, rozbudowa* lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa";
2. "Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług";
3. "Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy";
4. "Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług";
5. "Budowa, rozbudowa lub przebudowa* instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6. "Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem";
7. "Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)".


--------------------------------------------------------------------------------

* Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze. zm.)


II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.)

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1_2 wynosi 13 085 670,741 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

 

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_2 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis. Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.).

 

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w lipcu 2009 r.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24.02.2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.09 lub późniejsza).

 

IX. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24 lutego 2009r.).

 

X. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie


od 26.02.2009 r. do 31.03.2009 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.03.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39

(I piętro)

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 - 2013/Konkurs nr 1.1.1_2/Działanie nr 1.1/Poddziałanie nr 1.1.1".
Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 24 lutego 2009r.).

 

XI. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 24 lutego 2009r.).

 

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

- Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel. 058 32 33 236

- Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2, tel. 058 32 33 237, 058 32 33 246, 058 32 33 12926.02.2009

Pełną treść ogłoszenia o Konkursie 1.1.1_2 można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

view szablon artykułu

// ]]>