Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.1 oraz 1.1.2

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałań: 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa (Konkurs nr 1.1.1_8) oraz 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa (Konkurs nr 1.1.2_8).
Dofinansowaniu podlega 8 typ projektów wskazany dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.):

"Dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy".

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1._8 wynosi 817 652,23 PLN.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._8 wynosi 1 226 476,66 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_8 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2_8 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i do 50% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla Poddziałania 1.1.1 wynosi 200 000 PLN, a dla Poddziałania 1.1.2 wynosi 800 000 PLN. Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 185, poz. 1317). Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 31.10.2008 r. do 29.12.2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.12.2008 r. o godz. 15.00.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

 

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl 


31.10.2008

view szablon artykułu

// ]]>