Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.4

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza kolejny konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - Podziałanie 1.4 - Systemowe wspieranie przedsiębiorczości.
Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

• tworzenie/udoskonalanie, testowanie, realizacja i promocja nowych usług (lub sposobów realizacji usług) regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu wraz z tworzeniem i rozbudową infrastruktury służącej świadczeniu usług doradczych oraz usług informacyjnych dla przedsiębiorców (np. Lokalnych Punktów Konsultacyjnych, Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości,
• tworzenie systemów ciągłego podnoszenia praktycznych kwalifikacji doradców biznesowych związanych z usługami doradczymi i informacyjnymi,
• wsparcie udziału w regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy pomiędzy firmami, czy instytucjami otoczenia biznesu,
• tworzenie regionalnego systemu oceny jakości usług oferowanych przez IOB, prowadzące do podnoszenia standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców,
• systemowe badania i analizy dotyczące działalności/potencjału pomorskich MŚP, w tym badania popytu na usługi oraz badania zapotrzebowania MŚP na finansowe instrumenty wsparcia, etc.,
• świadczenie specjalistycznych usług doradczych dla MŚP,
• tworzenie instrumentów poręczeniowych i pożyczkowych dla instytucji otoczenia biznesu.

Minimalna wartość projektu w ramach tego konkursu to 200 tysięcy złotych, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.4, co do zasady, nie podlega regułom pomocy publicznej.

UWAGA - termin składania wniosków konkursowych upływa w dniu 1 października 2008

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl


01.09.2008

view szablon artykułu

// ]]>