Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.5.1

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.
Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.5.1 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.):

1. "Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont* obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia)";

2. "Inwestycje w instalacje technologiczne wynikające we specyficznego charakteru danej instytucji, w tym budowa lub prace budowlane (przebudowa i remont)* laboratoriów oraz  wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów badawczych".

W powiązaniu z powyższymi projektami infrastrukturalnymi możliwe jest również wsparcie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych, poprawiających jakość świadczenia usług podmiotów zarządzających ta infrastrukturą.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.1 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.1._1 wynosi 120 760 919,78 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1.5.1._1 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. Brak ograniczenia co do minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 31.10.2008 r. do 1.12.2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.12.2008 r. do godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl 

 

31.10.2008

view szablon artykułu

// ]]>