Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.5_2

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Poddziałania 1.5.2 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.):

 

1) "Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji",
2) "Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji między firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi",
3) "Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym",
4) "Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych",
5) "Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze",
6) "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej".

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.2 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.)

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.2_1 wynosi łącznie 11 064 302 PLN.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1.5.2 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wartość projektu dla Poddziałania 1.5.2, co do zasady, nie może przekroczyć 2 000 000 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 28.11.2008 r. do 29.12.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.12.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl 

 
28.11.2008
view szablon artykułu

// ]]>