Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2.
Nabór wniosków dotyczy następujących konkursów:

• 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego - na kwotę 134 249 434 PLN dla projektów realizowanych na obszarach miast na prawach powiatu - Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot
(Konkurs nr 3.1._1)

3.2.2. Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast - na kwotę 67 124 715 PLN dla projektów realizowanych na obszarach miast na prawach powiatu - Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot
(Konkurs nr 3.2.2._1)

3.2.2. Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast - na kwotę 28 767 732 PLN dla projektów realizowanych w następujących miastach powyżej 35 tys. mieszkańców - Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Rumi, Chojnicach, Malborku, Kwidzynie, Lęborku
(Konkurs nr 3.2.2._2)

5.3. Zarządzanie informacją o środowisku - na kwotę 5 593 726 PLN
(Konkurs nr 5.3._1)

8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska - na kwotę 22 543 344 PLN w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego
(Konkurs nr 8.2._4A)

 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych w Działaniu 3.1., Poddziałaniu 3.2.2. i Działaniu 8.2. oraz do 75% wydatków kwalifikowalnych w Działaniu 5.3.


Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1., Działania 5.3. i Działania 8.2. należy składać w terminie


od 20.02.2009 r. do 27.03.2009 r.


od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.03.2009 r. o godz. 15.00.

 


Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2.
należy składać w terminie


od 20.02.2009 r. do 24.04.2009 r.


od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 24.04.2009 r. o godz. 15.00.


Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych, 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …/ Poddziałanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.1 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

• Działanie 3.1. - Tomasz Grybek, t.grybek@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 25
• Poddziałania 3.2.2. - Kinga Dziewiątkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 50; Magdalena Kaniewska, m.kaniewska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 38
• Działanie 5.3. - Aleksandra Budny, a.budny@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 16
• Działanie 8.2. - Maja Czarniawska, m.czarniawska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 49; Iwona Świąder, i.swiader@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 49


 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie (3.1_1)
Plik PDF 179,97 KB

2. Ogłoszenie o konkursie (3.2.2_1)
Plik PDF 181,1 KB

3. Ogłoszenie o konkursie (3.2.2_2)
Plik PDF 182,29 KB

4. Ogłoszenie o konkursie 5.3_1
Plik PDF 180,07 KB

5. Ogłoszenie o konkursie (8.2_4A)
Plik PDF 190,69 KB20.02.2009

view szablon artykułu

// ]]>