Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 4.1, 4.3 i 5.2 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.1, 4.3 oraz 5.2.
Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy następujących konkursów:

• 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej - na kwotę 26 256 107 PLN dla projektów realizowanych na obszarze województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu (Konkurs nr 4.1._3)

• 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych
- na kwotę 140 327 108 PLN (Konkurs nr 4.3._1)

• 5.2. Gospodarka wodna - na kwotę 22 374 907 PLN (Konkurs nr 5.2._1)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych w Działaniu 4.1., Działaniu 4.3 (dla projektów realizowanych na obszarze miast na prawach powiatu do 50% wydatków kwalifikowalnych.) i Działaniu 5.2.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 27.04.2009 r. do 29.05.2009 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.05.2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.2 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Działanie 4.1 i 4.3 - Tomasz Grybek, t.grybek@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 25
Jarosław Płaczkiewicz, j.placzkiewicz@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 17

Działanie 5.2. - Aleksandra Budny, a.budny@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 16

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 4.1_3)
Plik PDF 179,83 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 4.3_1)
Plik PDF 179,89 KB

3. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 5.2_1)
Plik PDF 178,80 KB
 


27.04.2009

view szablon artykułu

// ]]>