Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2
   
• 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej - na kwotę 147 035 090 PLN (Konkurs nr 4.2._1)

• 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii - na kwotę 67 124 715 PLN(Konkurs nr 5.5._1)

• 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia - na kwotę 9 203 861 PLN w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 9.2._1)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w

Uszczegółowieniu RPO WP 2007 - 2013. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75% wydatków kwalikowalnych w Działaniu 4.2. i Działaniu 5.5 oraz do 85% wydatków kwalifikowalnych w Działaniu 9.2.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.10.2009 r. do 20.11.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 20.11.2009 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych, 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.0 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Działanie 4.2. - Tomasz Grybek, t.grybek@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 25
Działanie 5.5. - Aleksandra Budny, a.budny@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 16
Działanie 9.2. - Jacek Jórasz, j.jorasz@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 26

 

Do pobrania:
 
1. Ogłoszenie o konkursie 4.2_1
Plik MS Word 288 KB

2. Ogłoszenie o konkursie 5.5_1 
Plik MS Word 288 KB

3. Ogłoszenie o konkursie 9.2_1
Plik MS Word 290 KB


09.10.2009

 

 

view szablon artykułu

// ]]>