Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 1.3 (JEREMIE)

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP.
Celem naboru jest wybór projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie pomorskim.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla Działania 1.3. w punkcie
14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla
Działania 1.3. w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.3._1 wynosi 68 795 797 EUR.
Wniosek i Strategię Inwestycyjną należy przygotować w polskich złotych (PLN), biorąc do wyliczeń kurs EUR/PLN z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wniosków, tj. z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Kurs EUR/PLN: 1 EUR = 4, 4140 PLN

Bezpośredni wkład finansowy przekazany Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie zostanie ponownie przeliczony wg kursu obowiązującego w miesiącu podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż pułap procentowy kosztów zarządzania nie może ulec zmianie.

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 1.3._1 wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa.

V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu

Maksymalna i minimalna wartość projektu nie zostały ustalone. Wartość dofinansowania projektu wynosi 100% alokacji wskazanej w ogłoszeniu.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(z dnia 30 kwietnia 2009 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w październiku 2009 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 1.3 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w formacie xls.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 04.05.2009 r. do 19.06.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19.06.2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)

 


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie
Plik MS Word 285 KB

 

04.05.2009

view szablon artykułu

// ]]>