Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 2.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1.
2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna - na kwotę 39 156 082 PLN (Konkurs nr 2.1._2)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP 2007 - 2013.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 27.05.2009 r. do 24.07.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 24.07.2009 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.2 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Działanie 2.1 - Bartosz Rukszto, b.rukszto@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 50
Marcin Erhard, m.erhard@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 32 68 117

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 2.1_2)
Plik PDF 178,72 KB
 

27.05.2009

view szablon artykułu

// ]]>