Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 3.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1.
3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego - na kwote 57 535 467 PLN dla projektów realizowanych na obszarach miast-stolic powiatów ziemskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) (Konkurs nr 3.1._2)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP 2007 - 2013.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 03.08.2009 r. do 04.09.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 04.09.2009 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.0 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Pytania prosimy kierować na adres email lub telefonicznie:

Tomasz Grybek, t.grybek@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 25

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 3.1._2)
Plik MS Word 290 KB

 

03.08.2009
view szablon artykułu

// ]]>