Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 3.2.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.2.1.


• 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - na kwotę 67 124 719 PLN dla projektów realizowanychna obszarach miast na prawach powiatu - Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot (Konkurs nr 3.2.1._1)

• 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - na kwotę 28 767 736 PLN dla projektów realizowanych w następujących miastach powyżej 35 tys. mieszkańców - Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Rumi, Chojnicach, Malborku, Kwidzynie, Lęborku (Konkurs nr 3.2.1._2)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP 2007 - 2013.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.10.2009 r. do 08.01.2010 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 08.01.2010 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych, 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …/ Poddziałanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.0 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Magdalena Kaniewska, m.kaniewska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 38

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 3.2.1_1)
Plik PDF 93,3 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 3.2.1_2)
Plik PDF 94,14 KB


09.10.2009

view szablon artykułu

// ]]>