Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 5.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 5.1.
5.1. Gospodarka odpadami - na kwotę 55 937 263 PLN (Konkurs nr 5.1._1)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 04.05.2009 r. do 05.06.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr 5.1._1/ Działanie nr 5.1.". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.2 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Aleksandra Budny, a.budny@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 16

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 05.06.2009 r. o godz. 15.00

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 5.1_1)
Plik PDF 178,5 KB


04.05.2009

view szablon artykułu

// ]]>