Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 5.5_2 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

$image_alt

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania:
5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
(Konkurs nr 5.5._2)I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega typ projektów nr 7) wskazany dla Działania 5.5. w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 5.5. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.), przy czym wnioskodawcą może być podmiot realizujący (wskazany jako lider w tabeli znajdującej się w § 4 ust. 3 danego ZPT) przedsięwzięcie preferowane do dofinansowania ze środków RPO WP 2014-20201 w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) dla następujących Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF): Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Słupska i Starogardu Gdańskiego2.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 5.5._2 wynosi 2 997 545 PLN3 (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN)4.

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5.5._2 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna/maksymalna wartość projektu

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna i wartość projektu nie zostały ustalone, jednakże nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na dofinansowanie wskazanej w pkt III niniejszego ogłoszenia.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w maju 2015 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Załącznika nr 14.4 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w formacie xls.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się w Załączniku nr 14.4 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 05.01.2015 r. do 06.02.2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.02.2015 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 5.5./Konkurs nr 5.5._2". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3.
i Załączniku nr 14.4 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią Załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Aleksandra Budny, a.budny@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 116
Marcin Erhard, m.erhard@pomorskie.eu,  tel. 58 32 68 117

 


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta mające zastosowanie do konkursu nr 5.5._2:

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – w zakresie zgodnym z zastrzeżeniem zawartym w Podrozdziale nr 3.3 Przewodnika Beneficjenta

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1. Umowa bez udziału partnerów
8.2. Umowa z udziałem partnerów
8.3. Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

9a. Wzór wniosku o przekazanie zaliczki wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

14. Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
14.4. w ramach Działania 5.5. RPO WP

15. Wzór sprawozdania beneficjenta z zachowania trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów (z dnia 27 października 2011 r.)

 

 


 

1 IZ RPO WP 2014-2020 jest w trakcie negocjacji treści RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską.

2 Zapisy ZPT MOF: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Słupska i Starogardu Gdańskiego zostały parafowane przez strony w dniu 16 lipca 2014 r., a w przypadku ZPT MOF Kościerzyny w dniu 28 października 2014 r. 

3 Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.

4 Mając na uwadze końcowy etap wdrażania Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości alokacji lub nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli w wyniku wahań kursu euro alokacja przewidziana w ramach przedmiotowego konkursu będzie niewystarczająca na przyznanie dofinansowania projektom, które przejdą pozytywnie ocenę.
 

05.01.2015

view szablon artykułu

// ]]>