Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 6.1_2 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

$image_alt

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania:
6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
(Konkurs nr 6.1._2)I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega typ projektów nr 4) wskazany dla Działania 6.1. w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.), w zakresie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji następujących przedsięwzięć strategicznych, zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż1:
1) „Kajakiem przez Pomorze" – zagospodarowanie szlaków wodnych
w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki krajowej,
2) Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
3) Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionym do składania wniosków jest Samorząd Województwa Pomorskiego jako inspirator i koordynator następujących przedsięwzięć strategicznych, zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż2:
1) „Kajakiem przez Pomorze" – zagospodarowanie szlaków wodnych
w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki krajowej,
2) Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
3) Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 6.1._2 wynosi 1 516 830 PLN3 (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN)4 .

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 6.1._2 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna/maksymalna wartość projektu

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna i maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone, jednakże nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na dofinansowanie wskazanej w pkt III niniejszego ogłoszenia.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w maju 2015 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Załącznika nr 14.5 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w formacie xls.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się w Załączniku nr 14.5 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 05.01.2015 r. do 06.02.2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.02.2015 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 6.1./Konkurs nr 6.1._2". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3.
i Załączniku nr 14.5 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią Załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Sylwia Bryła, s.bryla@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 150

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta mające zastosowanie do konkursu nr 6.1._2:

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – w zakresie zgodnym z zastrzeżeniem zawartym w Podrozdziale nr 3.3 Przewodnika Beneficjenta

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1. Umowa bez udziału partnerów
8.2. Umowa z udziałem partnerów
8.3. Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

9a. Wzór wniosku o przekazanie zaliczki wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

14. Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
14.5. w ramach Działania 6.1. RPO WP

15. Wzór sprawozdania beneficjenta z zachowania trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów (z dnia 27 października 2011 r.)

 

 


 

1 Przyjęty uchwałą nr 912/272/13 Zarząd Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. (ze zm.).

2 j.w

3 Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.

4 Mając na uwadze końcowy etap wdrażania Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości alokacji lub nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli w wyniku wahań kursu euro alokacja przewidziana w ramach przedmiotowego konkursu będzie niewystarczająca na przyznanie dofinansowania projektom, które przejdą pozytywnie ocenę.

05.01.2015

view szablon artykułu

// ]]>