Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 6.2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 6.2 (Promocja i informacja turystyczna).
W ramach konkursu 6.2_1 dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 6.2. w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.)

Uprawnionymi do składania wniosków są wszystkie podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 6.2. w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 6.2._1 wynosi 31 964 151 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC z dnia 30.01.2008 r. - 1 EUR= 3,6115 PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 6.2._1 wynosi do 75 % wydatków kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.0 lub późniejsza).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 28.01.2009 r. do 06.03.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.03.2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr 6.2._1/ Działanie nr 6.2". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD). Dodatkowe szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 22 stycznia 2009 r.)


Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Magdalena Kaniewska, m.kaniewska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 38

Kinga Dziewiątkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 50


Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie (6.2_1)
Plik MS Word 3,08 MB


28.01.2009

view szablon artykułu

// ]]>