Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 7.2. Zintegrowany system ratownictwa (Konkurs nr 7.2._1)
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu


Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla Działania 7.2. w punkcie
14 „Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).


II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie


Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 7.2. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).


III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 7.2._1 wynosi 33 242 500 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR
= 3,6115 PLN).


IV. Poziom dofinansowania projektu


Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 7.2._1 wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych.


V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu


Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN.


VI. Kryteria wyboru projektów


Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(z dnia 29 grudnia 2009 r.).
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu


Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w listopadzie 2010 r.


VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu


Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku
nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 kwietnia 2010 r.).


Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.2 lub późniejsza).


IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 31.05.2010 r. do 13.08.2010 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13.08.2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Działanie nr 7.2./ Konkurs nr 7.2._1". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 kwietnia 2010 r.).


X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu


Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 kwietnia 2010 r.).
 
XI. Środki odwoławcze


Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 kwietnia 2010 r.).


XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków


Jacek Jórasz, j.jorasz@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 26


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.) URPO


Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 kwietnia 2010 r.) PB


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 7.2._1):


1. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
1.1. Dla Osi Priorytetowych 2-9 (bez Działania 9.3.)


2. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:
2.18. Zintegrowanego systemu ratownictwa


4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 
6. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


7. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013


8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1.  Umowa bez udziału partnerów
8.2.  Umowa z udziałem partnerów
8.3.  Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu


9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania


10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu


11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR


12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


13. Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 1 października 2009 r.)


Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.2 lub późniejsza)

view szablon artykułu

// ]]>