Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.3

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.
Nabór wniosków dotyczy następujących konkursów:

• Lokalna inicjatywy obywatelskie - na kwotę 2 645 438 PLN
w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 9.3._1)

• Lokalne inicjatywy obywatelskie - na kwotę 2 364 004 PLN
w Subregionie Południowym na obszarach powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego (Konkurs nr 9.3._2).

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 15.05.2009 r. do 15.06.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15.06.2009 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 80- 819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 300 - sekretariat).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr…/ Działanie nr 9.3.". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.1 lub późniejszą) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl i www.dprow.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Joanna Panek
j.panek@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 79
Krzysztof Nowak
k.nowak@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 96
Anna Styber - Mielcarek
a.mielcarek@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 96
Anna Tchórzewska
a.tchorzewska@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 94
Joanna Załęska
j.zaleska@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 82 94

W związku ze zmianą Przewodnika Beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013, w ogłoszeniach o konkursie stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 36/09 dotyczącego naboru wniosków dla działania 9.3, zmianie uległa informacja dotycząca Przewodnika Beneficjenta RPO WP wskazująca jego najnowszą, obowiązującą wersję uchwaloną dnia 26 marca 2006 r.. Powyższe zmiany wprowadza Zarządzenie nr 42/09 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 06.04.2009 r.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie (9.3_1)
Plik PDF 1,49 MB

2. Ogłoszenie o konkursie (9.3_2)
Plik PDF 1,50 MB


30.03.2009

 

view szablon artykułu

// ]]>