Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.1.
• 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury - na kwotę 23 009 650 PLN w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 9.1._1)

• 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury - na kwotę 15 871 437 PLN w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 9.1._2)

• 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury - na kwotę 13 227 195 PLN w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 9.1._3)

• 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury - na kwotę 11 820 017 PLN w Subregionie Południowym na obszarach powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego (Konkurs nr 9.1._4)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w

Uszczegółowieniu RPO WP 2007 - 2013.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 01.06.2009 r. do 03.07.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 03.07.2009 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych,
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.2 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Katarzyna Stasiuk, k.stasiuk@woj-pomorskie.pl, 0-58 326 88 46
Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@woj-pomorskie.pl, 0-58 326 88 45

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.1_1)
Plik PDF 180,41 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.1_2)
Plik PDF 180,86 KB

3. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.1_3)
Plik PDF 180,67 KB

4. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.1_4)
Plik PDF 180,10 KB


01.06.2009

view szablon artykułu

// ]]>