Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 9.2._2)
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla Działania 9.2. w punkcie 14 „Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty realizujące projekt w Subregionie Nadwiślańskim, wskazane jako beneficjenci dla Działania 9.2. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).

Zgodnie z zapisami Osi Priorytetowej 9 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Subregion Nadwiślański obejmuje powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 9.2._2 wynosi 2 727 282 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 9.2._2 wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w lipcu 2010 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 stycznia 2010 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.1 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 26.02.2010 r. do 29.03.2010 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.03.2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Działanie nr 9.2./ Konkurs nr 9.2._2". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 stycznia 2010 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 stycznia 2010 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 stycznia 2010 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Jacek Jórasz, j.jorasz@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 26

 

25.02.2010

view szablon artykułu

// ]]>