Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.3

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.
Ogłoszone zostały następujące konkursy:

9.3. Lokalna inicjatywy obywatelskie - na kwotę 3 174 285 PLN
w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego
(Konkurs nr 9.3._3 )

9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie - na kwotę 4 601 932 PLN
w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów
gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego
(Konkurs nr 9.3._4)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 12.10.2009 r. do 16.11.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 16.11.2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 80- 819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 300 - sekretariat).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr…/ Działanie nr 9.3.". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4,0 lub późniejszą) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl i www.dprow.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniach o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dprow.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Joanna Panek
j.panek@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 79
Agnieszka Bratke
a.bratke@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 94
Krzysztof Nowak
k.nowak@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 96
Anna Styber - Mielcarek
a.mielcarek@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 96
Joanna Załęska
j.zaleska@woj-pomorskie.pl, tel. 058 326 83 94

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.3_3)
Plik PDF 1,14 MB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków (konkurs 9.3_4)
Plik PDF 1,14 MB


07.09.2009

view szablon artykułu

// ]]>