Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla firm innowacyjnych

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania: 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Konkurs nr 1.5.1_2.
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu


Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.5.1 w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.):

  • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont* obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo - technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno - wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia);
  • inwestycje w instalacje technologiczne wynikające ze specyficznego charakteru danej instytucji, w tym budowa lub prace budowlane (przebudowa i remont)** laboratoriów oraz wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych;


W powiązaniu z powyższymi projektami infrastrukturalnymi możliwe jest również:
- wsparcie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych, poprawiających jakość świadczenia usług podmiotów zarządzających tą infrastrukturą.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.1_2 wynosi 12.640.250 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu
Brak ograniczeń co do minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi :
- 5% wydatków kwalifikowalnych w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
– w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2012 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.30 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XI.Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.02.2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6
parter, pokój nr 009


Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w dwóch oryginalnych egzemplarzach, w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007–2013/ Działanie 1.5/ Poddziałanie nr 1.5.1/Konkurs nr 1.5.1_2". Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

 

XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 236
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158

 

Więcej informacji:

Agencja Rozwoju Pomorza
 

01.12.2011

view szablon artykułu

// ]]>