Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Poddziałania 8.1.2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.2.

Nabór wniosków dotyczy następujących konkursów:


• Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - na kwotę 40 266 885 PLN w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 8.1.2._1)

• Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - na kwotę 14 588 224 PLN w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 8.1.2._2)

• Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - na kwotę 23 147 591 PLN w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 8.1.2._3)

• Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - na kwotę 20 685 032 PLN w Subregionie Południowym na obszarach powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego (Konkurs nr 8.1.2._4)

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w poszczególnych ogłoszeniach o naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane jako typy projektów w Uszczegółowieniu RPO WP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 03.03.2009 r. do 03.04.2009 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 03.04.2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanych terminach, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych, 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: "Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr …/ Działanie nr …/ Poddziałanie nr …". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG (na płycie CD lub DVD).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 3.1 lub późniejsza) dostępną na stronie internetowej www.dpr.woj-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków wraz z kryteriami wyboru projektów, planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:

Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@woj-pomorskie.pl, 0-58 326 88 45

Katarzyna Stasiuk, k.stasiuk@woj-pomorskie.pl, 0-58 326 88 46

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie (8.1.2_1)
Plik PDF 184,25 KB

2. Ogłoszenie o konkursie (8.1.2_2)
Plik PDF 184,12 KB

3. Ogłoszenie o konkursie (8.1.2_3)
Plik PDF 184,29 KB

4. Ogłoszenie o konkursie (8.1.2_4)
Plik PDF184,40 KB03.03.2009

 

view szablon artykułu

// ]]>