Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Poddziałania:

8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
(Konkurs nr 8.1.2._5)

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla Poddziałania 8.1.2. w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 8.1.2. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.), realizujący projekt na obszarach uprawnionych do wsparcia w OP 8, tj. w Subregionach Metropolitalnym, Nadwiślańskim, Południowym i Słupskim.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 8.1.2._5 wynosi 14 446 000 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 8.1.2._5 wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna wartość projektu nie zostały ustalone. Maksymalna wartość projektu:

 
- dla typów projektów od 1) do 4) wskazanych dla Poddziałania 8.1.2. w punkcie 14 „Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.) wynosi, co do zasady, 4 000 000 PLN;
- dla typów projektów od 5) do 6) wskazanych dla Poddziałania 8.1.2. w punkcie 14 „Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.) nie została ustalona.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w kwietniu 2012 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 listopada 2011 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:

od 15.11.2011 r. do 13.01.2012 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13.01.2012 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 8.1./Poddziałanie nr 8.1.2./Konkurs nr 8.1.2._5". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 listopada 2011 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 listopada 2011 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 listopada 2011 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 0-58 32 68 845

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
 

  • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
    na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.)
  • Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 listopada 2011 r.)
 
Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 8.1.2._5):

1. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
1.1. Dla Osi Priorytetowych 2-9 (bez Działania 9.3.)

2. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:
2.4. W zakresie liniowej infrastruktury turystycznej, ochrony przyrody i lokalnej rewitalizacji
2.5. W zakresie dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury
2.11. W zakresie promocji i informacji turystycznej
2.12. W zakresie kompleksowego uzbrojenia terenów

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

6. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

7. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1. Umowa bez udziału partnerów
8.2. Umowa z udziałem partnerów
8.3. Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie  dofinansowania projektu
8.4. Umowa dla projektów dużych

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

13. Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)

Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza)


14.11.2011
view szablon artykułu

// ]]>