Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Podziałania: 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Podziałania:
2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Konkurs nr 2.2.1._1)
 
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na budowie nowych i związanej z nią rozbudowie lub przebudowie[1] istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową.
 
II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 
 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 2.2.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 lutego 2011 r.).
 
III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2.2.1._1 wynosi 36 115 000 PLN(alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym
w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).
 
 
IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2.2.1._1 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 214, poz. 1661).
 
V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu 
 
Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN.
 
VI. Kryteria wyboru projektów 
 
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 lutego 2011 r.).
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 
 
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w sierpniu 2011 r.
 
VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 
 
Wniosek o dofinansowanie składa się z formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz wymaganych załączników.
 
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 22 marca 2011 r.).
 
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza).
 
Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia poniższa tabela:
 
Nazwa załącznika
Załączniki wymagane
na etapie składania
wniosku o dofinansowanie
Załączniki wymagane
na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, składane nie później niż w terminie 6 miesięcy od wyboru projektu przez ZWP do dofinansowania
1.       
Studium wykonalności
x
 
2.       
Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ
x
 
3.       
Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000
x
 
4.       
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu
 
x
5.       
Program rewitalizacji (dot. 3.2.1)
x
 
6.       
Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu
x
 
7.       
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia, usługi zgodne z zakresem projektu (dot. 7.1, 9.2)
x
 
8.       
Dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu
x
x[2]
9.       
Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis
x
x
10.  
Oświadczenie o zamiarze realizowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj"[3]
x
 
11.  
Audyt energetyczny (dot. 5.5)
x
 
12.  
Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy
x
 
13.  
Wyciąg z dokumentacji technicznej
x
 
14.  
Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
 
x
15.  
Załączniki dodatkowe
x
 
16.  
Poświadczenie zabezpieczenia wkładu własnego beneficjenta niezbędnego w celu prawidłowej realizacji inwestycji
 
x
17.  
Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez partnerów Projektu/instytucje zaangażowane finansowo w realizację projektu
 
x
 
IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 23.03.2011 r. do 06.05.2011 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00
 
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.05.2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 2.2./Poddziałanie nr 2.2.1./Konkurs nr 2.2.1._1". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się
w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 22 marca 2011 r.).
 
X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(z dnia 22 marca 2011 r.).
 
XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 22 marca 2011 r.). 

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Sylwia Bryła, s.bryla@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 50
 
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
 
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 lutego 2011 r.)
 
Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 22 marca 2011 r.)
 
Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 2.2.1._1):
 
1. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
1.1. Dla Osi Priorytetowych 2-9 (bez Działania 9.3.)

2. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:
2.6. Społeczeństwa informacyjnego

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 
6. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

7. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1.  Umowa bez udziału partnerów
8.2.  Umowa z udziałem partnerów
8.3.  Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu
8.4. Umowa dla projektów dużych

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

13. Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 
Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)

Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza)
 
[1] Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).
[2] Dotyczy Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego.
[3] W przypadku realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj" na etapie składania wniosku będzie wymagany program funkcjonalno–użytkowy z wyłączeniem dokumentacji wymienionej w § 19 ust. 2 oraz ust. 4 pkt a (oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kopia mapy zasadniczej) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). Wyłączoną dokumentację beneficjent będzie zobowiązany przedłożyć na etapie podpisywania umowy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od wyboru projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania.


23.03.2011
view szablon artykułu

// ]]>