Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs do Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

$image_alt

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska (Konkurs nr 8.2._5).
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na:
1) budowie, rozbudowie lub przebudowie1 sieci kanalizacji zbiorczych oraz oczyszczalni ścieków;
2) budowie, rozbudowie lub przebudowie2 sieci wodociągowych realizowanej razem
z budową, rozbudową lub przebudową3 sieci kanalizacyjnych obejmujących tych samych odbiorców usług.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 8.2. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 lutego 2011 r.):


1) realizujący projekt na obszarach aglomeracji województwa pomorskiego4 , które nie osiągnęły założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 20095 :


– priorytetowo aglomeracje o RLM 2 000 – 15 000:
Osiek (gmina Osiek), Wicko (gmina Wicko), Smętowo Graniczne (gmina Smętowo Graniczne), Jabłowo (gmina Starogard Gdański i gmina Bobowo), Brusy (gmina Brusy), Lipnica (gmina Lipnica), Lipusz (gmina Lipusz), Dziemiany (gmina Dziemiany), Cedry Wielkie (gmina Cedry Wielkie), Prabuty (gmina Prabuty), Nowa Karczma (gmina Nowa Karczma), Rzeczenica (gmina Rzeczenica), Pszczółki (gmina Pszczółki), Ryjewo (gmina Ryjewo), Sobowidz i Domachowo (gmina Trąbki Wielkie), Łebień (gmina Nowa Wieś Lęborska i gmina Wicko), Szemud (gmina Szemud), Ostaszewo (gmina Ostaszewo), Subkowy (gmina Subkowy), Choczewo (gmina Choczewo), Konarzyny (gmina Konarzyny), Przywidz (gmina Przywidz), Dębnica Kaszubska (gmina Dębnica Kaszubska);


– aglomeracje o RLM powyżej 15 000:
Gdańsk (gmina Miasta Pruszcz Gdański, gmina Pruszcz Gdański, gmina Kolbudy i gmina Żukowo), Miastko (gmina Miastko), Sztum (gmina Sztum), Ustka (gmina Miasta Ustka i gmina Ustka), Władysławowo (gmina Miasta Władysławowo i gmina Puck), Rowy (gmina Ustka);


1a) realizujący projekt na obszarach aglomeracji województwa pomorskiego, w których wskaźnik „docelowa liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w aglomeracji (tj. planowana do osiągnięcia na dzień 31.12.2015 r.)" jest osiągnięty w wysokości mniejszej niż 90 % - na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia Wojewody6 w sprawie wyznaczenia aglomeracji i jego uzasadnienia (priorytetowo aglomeracje o RLM 2 000 – 15 000);


2) realizujący projekt w oczyszczalniach ścieków na obszarach aglomeracji województwa pomorskiego, które nie osiągnęły założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009:


– priorytetowo aglomeracje o RLM 2 000 – 15 000:
Dziemiany – MO (gmina Dziemiany), Jabłowo – R (gmina Starogard Gdański), Lipnica – MO (gmina Lipnica), Smętowo Graniczne – R (gmina Smętowo Graniczne), Wicko – BN (gmina Wicko), Domachowo – BN (gmina Trąbki Wielki), Ostaszewo – RM (gmina Ostaszewo), Sobowidz – BN (gmina Trąbki Wielki), Subkowy – R (gmina Subkowy), Nowy Dwór Gdański – MO (gmina Nowy Dwór Gdański), Borzytuchom – R (gmina Borzytuchom), Konarzyny – R (gmina Konarzyny), Pelplin – RM (gmina Pelplin), Przodkowo – M (gmina Przodkowo), Skórcz – RM (gmina Miasta Skórcz), Stara Kiszewa – M (gmina Stara Kiszewa), Stężyca – M (gmina Stężyca);


– aglomeracje o RLM powyżej 15 000:
Sztum – MO (gmina Sztum), Człuchów – MO (gmina Miasta Człuchów), Jastarnia – RM (gmina Miasta Jastarnia), Puck – RM (gmina Puck).

BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków,
M – istniejąca oczyszczalnia ścieków, która spełnia wymagania ze względu na przepustowość lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków,
R – istniejąca oczyszczalnia ścieków, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość,
RM – istniejąca oczyszczalnia ścieków, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz modernizacji części obiektów ze względu na jakość odprowadzanych ścieków,
MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni ścieków.


III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 8.2._5 wynosi 18 057 500 PLN7 (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 8.2._5 wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi, co do zasady, 2 000 000 PLN. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego podjętą w dniu 14 kwietnia 2011 r.
w przypadku projektów o mniejszej wartości niezbędne jest stosowne uzasadnienie.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(z dnia 10 lutego 2011 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2011 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2011 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 25.05.2011 r. do 31.08.2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.08.2011 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 8.2./Konkurs nr 8.2._5". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2011 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2011 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2011 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Maja Remizowicz, m.remizowicz@woj-pomorskie.pl, tel. 0-58 326 81 49

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 lutego 2011 r.)

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2011 r.)

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 8.2._5):

1. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:


1.1. Dla Osi Priorytetowych 2-9 (bez Działania 9.3.)

2. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:


2.1. Infrastruktury wodno–kanalizacyjnej

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

6. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

7. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:


8.1. Umowa bez udziału partnerów
8.2. Umowa z udziałem partnerów
8.3. Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu
8.4. Umowa dla projektów dużych

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR8

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

13. Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)


Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza)

 

 


1 Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.);

2 jak wyżej;

3 jak wyżej;

4 Wyznaczonych na podstawie Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009, obowiązującego Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji;

5 dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.;

6 lub Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

7 Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.

8 Wytyczne dotyczą również podmiotów, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielających zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 euro i nie przekracza kwoty wynikającej z przepisu art. 133 ust. 1 ww. ustawy.

 
25.05.2011
view szablon artykułu

// ]]>