Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa


Korekty finansowe

Obowiązek dokonywania przez Państwa Członkowskie korekt finansowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy UE wynika z art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (w odniesieniu do perspektywy finansowej 2004-2006) oraz art. 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007-2013).

"Taryfikator", zawierający wyrażone procentowo wielkości korekt finansowych przypisane konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych oraz metodologię obliczania kwot tychże korekt, służyć ma koordynacji i ujednoliceniu sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych. W dokumencie przyjęto podstawowe założenie, zgodnie z którym wskazane poziomy korekt powinny znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych przypadków naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych, w których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty. Jeżeli natomiast oszacowanie kwoty nieprawidłowości jest możliwe, wielkość korekty powinna być równa ww. kwocie.

 

Do pobrania:

Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.

1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja 2014 r.)
Plik PDF 106 KB

2. Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja 2014 r.)
Plik PDF 136 KB

 

Poprzednie wersje dokumentów:
 

Dla umów o dofinansowanie zawartych od 14 listopada 2012 r. – miała zastosowanie znowelizowana wersja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych

1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
Plik PDF 85,7 KB

2. Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
Plik PDF 152 KB

 

Dla umów o dofinansowanie zawartych do 14 listopada 2012 r. – miała zastosowanie znowelizowana wersja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych

1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
Plik PDF 2,9 MB

2. Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
Plik PDF 3,4 MB 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
 

// ]]>