Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 9.3._3 dla działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013

$image_alt

W związku z rezygnacją z podpisania umowy Gminy Miejskiej Skórcz - Wnioskodawcy wybranego do dofinansowania projektu w ramach konkursu RPO WP na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie dla Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie złożonych w ramach konkursu nr 9.3._3 Zarząd Województwa Pomorskiego dokonuje wyboru do dofinansowania projektu z listy rezerwowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały numer 904/335/10.

Zarząd Województwa Pomorskiego mając na uwadze wysokość uwolnionych środków w kwocie: 199 000,00, uwzględniając punktację przyznaną przez Grupę Strategiczną ds. lokalnej infrastruktury społecznej i inicjatyw obywatelskich (OP 9) dla Subregionu Nadwiślańskiego oraz mając na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego dokonuje wyboru projektu pt. „Utworzenie ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Mikołajki Pomorskie do Cierpiąt", zarejestrowanego pod nr WND-RPPM.09.03.00-00-80/09, złożonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie.


Zawarcie umowy z wnioskodawcą powyższego projektu uzależnione jest od dostępności środków, które wskazane są w limicie środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie, przekazywanym Instytucji Zarządzającej RPO WP przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Do pobrania:

1. Lista projektów wyłonionych do dofinansowania (konkursu 9.3._3)
Plik PDF 199 KB

2. Lista rezerwowa (konkursu 9.3._3)
Plik PDF 183 KB


10.09.2010
view szablon artykułu

// ]]>