Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego (Konkurs nr 3.1._3)

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Działania:

3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego (Konkurs nr 3.1._3)


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Działania 3.1. w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 26 września 2013 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 3.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 26 września 2013 r.), realizujący projekty w miastach na prawach powiatu i ich otoczeniu funkcjonalnym.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 3.1._3 wynosi 72 230 000 PLN1 (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 3.1._3 wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz minimalna/maksymalna wartość projektu

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi, co do zasady, 8 000 000 PLN.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 26 września 2013 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w lutym 2014 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosku,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2013 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 3.1./Konkurs nr 3.1._3". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią Załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7. Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

XII. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Bartosz Gappa, b.gappa@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 137

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 26 września 2013 r.).

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.)

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 3.1._3):

1. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
1.1. Dla Osi Priorytetowych 2-9 (bez Działania 9.3.)

2. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:
2.2. Systemów transportu zbiorowego

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

6. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

7. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.1. Umowa bez udziału partnerów
8.2. Umowa z udziałem partnerów
8.3. Porozumienie z państwowymi jednostkami budżetowymi w sprawie
dofinansowania projektu

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

9a. Wzór wniosku o przekazanie zaliczki wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR2

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

13. Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

15. Wzór sprawozdania beneficjenta z zachowania trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 września 2010 r.)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów (z dnia 27 października 2011 r.)

Generator Wniosków RPO WP (wersja 4.3 lub późniejsza)


 

 


1 Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.

2 Wytyczne dotyczą również podmiotów, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielających zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 euro i nie przekracza kwoty wynikającej z przepisu art. 133 ust. 1 ww. ustawy


30.09.2013

 

 

view szablon artykułu

// ]]>