Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania: 10.2.2. Przygotowanie projektów (konkurs nr 10.2.2._1) UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW!!

$image_alt

Zmiany wprowadzone w treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów mają na celu wskazanie obowiązującej dla konkursu nr 10.2.2._1 wersji Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzonej uchwałą nr 1042/283/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 września 2013 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania:

 

10.2.2. Przygotowanie projektów (konkurs nr 10.2.2._1).


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Poddziałania 10.2.2 w punkcie 14 „Typy projektów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 16 lipca 2013 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 10.2.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 16 lipca 2013 r.), realizujący przedsięwzięcia strategiczne i potencjalnie strategiczne wskazane w Regionalnych Programach Strategicznych1 : Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie transportu (Mobilne Pomorze) oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 10.2.2._1 wynosi 3 972 650 PLN2 (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 10.2.2._1 wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562) – do wysokości 100% dofinansowania z EFRR.

V. Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu

Minimalna i maksymalna wartość projektu oraz minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu nie zostały ustalone.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 16 lipca 2013 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w styczniu 2014 r.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Załącznika nr 16 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w formacie xls.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się w Załączniku nr 16 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 05.09.2013 r. do 07.10.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 07.10.2013 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)


Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską. Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/Działanie nr 10.2./Poddziałanie nr 10.2.2./Konkurs nr 10.2.2._1". Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub drugi oryginał) oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Podrozdziale 7.3 i Załączniku nr 16 Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

X. Wzory umów o dofinansowanie projektu

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią Załączniki nr 8.5 i 8.6 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

XI. Środki odwoławcze

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane są w Podrozdziale 7.7 Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.).

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Anna Hutyra, a.hutyra@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 111
Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 8 32 68 845
Jacek Jórasz, j.jorasz@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 126
Natalia Błażowska, n.blazowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 174
Maja Remizowicz, m.remizowicz@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 149

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 16 lipca 2013 r.)

Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 września 2013 r.)

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (mające zastosowanie do konkursu nr 10.2.2._1):

3. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
8.5. Umowa bez udziału partnerów w ramach Poddziałania 10.2.2
8.6. Umowa z udziałem partnerów w ramach Poddziałania 10.2.2

9. Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania

9a. Wzór wniosku o przekazanie zaliczki wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu

11. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 EUR i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR3

12. Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

15. Wzór sprawozdania beneficjenta z zachowania trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

16. Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów polegających na opracowaniu dokumentacji przygotowawczej w ramach Poddziałania 10.2.2 RPO WP


Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów (z dnia 27 października 2011 r.)

 

 


1  Regionalne Programy Strategiczne dostępne są na stronie internetowej http://strategia2020.pomorskie.eu/pl

Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro

3  Wytyczne dotyczą również podmiotów, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielających zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 euro i nie przekracza kwoty wynikającej z przepisu art. 133 ust. 1 ww. ustawy.


05.09.2013

view szablon artykułu

// ]]>