Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.2_1

$image_alt

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 5.2_1 (Działanie 5.2 Gospodarka wodna).

Zarząd Województwa przyjął 18 sierpnia 2011 roku uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.2 Gospodarka wodna złożonych w ramach konkursu nr
5.2._1.

Zarząd Województwa Pomorskiego, przychylając się do prośby Beneficjenta, wyraża wstępną zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pt. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz" zarejestrowanego pod nr WND-RPPM.05.02.00-00-007/09.
Z uwagi na powyższe dokonuje się aktualizacji Załącznika do przedmiotowej uchwały w zakresie całkowitej wartości ww. projektu, wysokości jego kosztów kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dofinansowania do wysokości 69,89%.


Do pobrania:

Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 5.2_1)
Plik PDF 108 KB - aktualizacja 18.08.2011 r. 
 

03.09.2009

view szablon artykułu

// ]]>