Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_2

$image_alt

Zarząd Województwa pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WP Osi Priorytetowej 8 działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w ramach konkursu 8.2_2.

Przychylając się do prośby Gminy Czarne, Beneficjenta projektu pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy", zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.08.02.00-00-025/08, Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę (na mocy Uchwały Nr 979/68/11 z dnia 9 sierpnia 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska złożonych w ramach konkursu nr 8.2._2.  na ujęcie kosztu modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyczechach w wydatkach kwalifikowalnych ww. projektu i zwiększenie kwoty przyznanego dofinansowania do wysokości 60,09% jego aktualnych kosztów kwalifikowalnych (tj. 3 649 703,98 PLN).  


Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 8.2_2)
Plik PDF 130 KB - aktualizacja 09.08.2011 r. 


04.12.2008

view szablon artykułu

// ]]>