Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 2.1._3

$image_alt

Spośród 9 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty o łącznej wartości 9 773 003,04 PLN (kwota przyznanego dofinansowania z EFRR - 7 329 752,26 PLN), natomiast 6 projektów o łącznej wartości 15 306 355,93 PLN zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WP dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 9 sierpnia 2011 r. uchwałę nr 977/68/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna złożonych w ramach konkursu nr 2.1._3. Zgodnie z treścią w/w do dofinansowania wybrano dodatkowo projektu pt. Zakup specjalistycznej aparatury badawczej dla Laboratorium wysiłku fizycznego AWFIS, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.02.01.00-00-015/11, złożonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Zaktualizowano także listę projektów rezerwowych, na której uprzednio znajdował się projekt AWFiS. 

 

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych. Konkurs 2.1_3 (lista uaktualniona uchwałą 977/68/11 z 9 sierpnia 2011 r.)
Plik PDF 134 KB

2. Lista projektów rezerwowych. Konkurs 2.1_3 (lista uaktualniona uchwałą 977/68/11 z 9 sierpnia 2011 r.)
Plik PDF 128 KB


11.05.2011

view szablon artykułu

// ]]>