Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 8.2._5

$image_alt

Spośród 20 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie wcześniejsze etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów (całkowita wartość projektów: 49 717 638,19 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 27 549 047,58 PLN), 11 umieszczając na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.
Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania przekracza ograniczoną limitem kontraktacji kwotę alokacji dostępnej w konkursie, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu maksymalnego poziomu dofinansowania dla 2 projektów rekomendowanych przez GS jako priorytetowe oraz o obniżeniu dofinansowania przyznanego pozostałym 7 projektom do poziomu 60,00% ich kosztów kwalifikowalnych.

Jednocześnie Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował, iż wszelkie oszczędności wynikłe z rozstrzygnięć przetargowych przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 8.2._5. Ponadto zobowiązał beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania, co do których stwierdzono uchybienia w przeprowadzonej procedurze środowiskowej, do wypełnienia zaleceń ekspertów dokonujących oceny wykonalności środowiskowej w terminie umożliwiającym podpisanie umowy o dofinansowanie projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku.

 

Do pobrania:

1.  Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie 
Plik PDF 133  KB

2. Lista rezerwowa projektów
Plik PDF 125  KB02.01.2012

view szablon artykułu

// ]]>