Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursów 2.2.2_1 oraz 6.4_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego oraz Działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych. Konkurs 2.2.2_1 - Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.3_1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.3 RPO WP (Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - konkurs 6.3_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania (Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny) - konkurs 6.1_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.1._2

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły wcześniejsze etapy oceny.
// ]]>