Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

RPO WP 2007-2013


O RPO WP 2007-2013

Pierwsza wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).


Cel Programu

Celem strategicznym RPO WP jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.
 

Sposób finansowania programu

Źródłami finansowania RPO WP są środki EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe.

Alokacja środków przedstawia się następująco:

EFRR - 938 379 686 EUR
środki krajowe - 354 083 809 EUR

Zgodnie ze zmienioną wersją RPO WP wartość krajowych środków publicznych szacowana jest na poziomie 252 378 713 EUR, a prywatnych – 101 705 096 EUR. Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu nie uległa zmianie i wynosi 1 292 463 495  EUR.

RPO WP realizowany jest poprzez 10 osi priorytetowych.

 

Osie Priorytetowe i alokacje

Oś Priorytetowa Alokacja EFRR % Alokacja EFRR (EUR)
1. Rozwój i innowacje w MŚP 19% 179.195.202
2. Społeczeństwo wiedzy 5% 51.524.282
3. Funkcje miejskie i metropolitalne 17% 163.295.176
4. Regionalny system transportowy 24% 222.224.998
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 6% 56.620.300
6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5% 44.253.288
7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4% 35.402.630
8. Lokalna infrastruktura podstawowa 13% 123.909.207
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 4% 35.402.630
10. Pomoc techniczna
 
3% 26.551.973
Łącznie   938.379.686


 

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (listopad 2011 r.)


 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
// ]]>