Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ewaluacja

Za prowadzenie procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) odpowiada Instytucja Zarządzająca. Rolę Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP pełni Zespół Programowania i Ewaluacji w Referacie Planowania Strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.
 

Do zadań Jednostki Ewaluacyjnej należy w szczególności:

• opracowanie projektu Planu ewaluacji RPO WP oraz projektów Okresowych planów ewaluacji RPO WP;
• zapewnienie przeprowadzenia ocen związanych z realizacją RPO WP;
• upublicznianie wyników przeprowadzonych ocen;
• współpraca z Komisją Europejską w przeprowadzeniu ocen związanych z monitorowanie realizacji RPO WP (w tym oceny po zakończeniu realizacji RPO WP).


W celu odpowiedniej koordynacji badań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach różnych programów realizowanych na terenie województwa pomorskiego (w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz RPO WP) została powołana Grupa Robocza ds. Ewaluacji, która odpowiadać będzie za zapewnienie koordynacji i komplementarności badań ewaluacyjnych.


Ewaluacja stanowi nieodłączny element planowania i wdrażania pomocy z funduszy strukturalnych oraz jest instrumentem stałego podnoszenia jakości prowadzonych działań. Ewaluacja łączy w sobie elementy z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, nauk politycznych, geografii, statystyki itp.


Istotą ewaluacji jest systematyczne i obiektywne badanie założeń, procesu realizacji oraz rezultatów projektów i programów pod względem trafności, skuteczności, trwałości, efektywności i użyteczności podjętych działań.Kontakt:

Zespół Programowania i Ewaluacji
Referat Planowania Strategicznego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Małgorzata Sobolew
Kierownik Referatu
tel. 58 32 68 690
e-mail: m.sobolew@pomorskie.eu  

 

 

Do pobrania

1. Plany Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2. Raporty z badań ewaluacyjnych

// ]]>