Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla Poddziałania 1.1.1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jako Instytucja Pośrednicząca 2 Stopnia (IP2) dla Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 - Konkurs nr 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa.

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.5.1

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.1 oraz 1.1.2

Agencja Rozwoju Pomorza, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałań: 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa (Konkurs nr 1.1.1_8) oraz 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa (Konkurs nr 1.1.2_8).

ARP ogłasza konkurs dla działania 1.2

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.5_2

Agencja Rozwoju Pomorza jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2007-2013 dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 1.1.1_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
// ]]>