Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 4.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 4.1 (konkurs 4.1_1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej na obszarach miast na prawach powiatu).

Konkursy dla działań 4.1. i 8.2.

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 4.1. i 8.2.

Konkurs dla Działań 4.1, 4.3 i 5.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.1, 4.3 oraz 5.2.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej (Konkurs nr 4.1._4)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 4.2._2

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów rekomendowanych przez Grupę Strategiczną ds. regionalnego systemu transportowego (OP 4). Całkowita wartość realizacji projektów wynosi 5 644 500,00 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 3 862 500,00 PLN.

Wybrano w projekty w ramach konkursu nr 4.1._5

Spośród 20 projektów, które przeszły etapy oceny formalnej, wykonalności i strategicznej, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty (całkowita wartość projektów: 77 747 453,68 PLN; wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 54 934 868,03 PLN), a 14 projektów umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 4.1._6

Spośród dwóch projektów, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt: "Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I", zarejestrowany pod numerem WND-RPPM.04.01.00-00-002/14, złożony przez Gminę Miasta Gdyni (całkowita wartość projektu: 30 387 640,67 PLN, wysokość dofinansowania z EFRR: 20 591 503,86 PLN).
// ]]>