Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2.

Konkurs dla Działań 4.1, 4.3 i 5.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.1, 4.3 oraz 5.2.

Konkurs dla Działania 5.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 5.1.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (Konkurs nr 5.4._1)

Wyniki naborów

Wybrano dodatkowe projekty. Konkurs 5.5_1

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WP dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu 5.5_1, które uprzednio znalazły się na liście projektów rezerwowych:

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.5_1

Dnia 25 marca 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 364/302/10 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii złożonych w ramach konkursu nr 5.5._1.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 5.4._2

Spośród 18 projektów, które przeszły etapy oceny formalnej i strategicznej, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów (całkowita wartość projektów: 3 462 385,00 PLN; wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 2 444 784,68 PLN), a 6 projektów umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 5.5._2

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły wcześniejsze etapy oceny.
// ]]>