Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Pre-komitet Monitorujący

31 lipca 2007


Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (PKM RPO WP 2007-2013), uchwałą nr 545/48/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku.

  
Mimo że negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Komisją Europejską nadal trwają, Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczyna proces tworzenia Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny. Stało się to możliwe dzięki zapisom Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 maja 2007 roku dotyczących komitetów monitorujących, które dopuszczają utworzenie tzw. "pre-komitetów".

Według przepisów unijnych, komitet monitorujący ustanawia się w terminie trzech miesięcy od powiadomienia przez Komisję Europejską o zatwierdzeniu programu operacyjnego. Wcześniejsze powołanie komitetu monitorującego - "pre-komitetu" - jest rozwiązaniem mającym na celu przyśpieszenie procesu realizacji programów operacyjnych.

Po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską w sprawie zatwierdzenia RPO WP 2007-2013, zostanie przyjęta uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego, powołująca Komitet Monitorujący RPO WP 2007-2013, na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pre-komitet zostanie przekształcony przez Zarząd Województwa Pomorskiego w Komitet Monitorujący RPO WP 2007-2013, a powołani członkowie Pre-komitetu będą pełnili nadal swoją funkcję w Komitecie Monitorującym, o ile instytucje ich delegujące nie wyrażą innej woli.

Do zadań Komitetu będzie należeć m.in. zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w RPO WP 2007-2013, analizowanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) Programu, zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu, przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz RPO WP 2007-2013 oraz przyjęcie Regulaminu pracy Pre-komitetu Monitorującego.

Aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie Pre-komitetu oraz zapewnić reprezentację różnych środowisk, w jego składzie znajdą się zarówno przedstawiciele samorządu, jak i administracji rządowej oraz reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych i środowiska akademicko-naukowego.
 


Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
// ]]>